Przejdź do treści
Strona główna » ERC-20 jako fundament tokenów w ekosystemie Ethereum

ERC-20 jako fundament tokenów w ekosystemie Ethereum

 • przez
ERC-20 jako fundament tokenów w ekosystemie Ethereum

Wprowadzenie tokenu ERC-20 na platformie Ethereum zrewolucjonizowało sposób, w jaki postrzegamy i wykorzystujemy kryptowaluty oraz technologie blockchain. Standard ERC-20 stał się fundamentem dla tysięcy nowych projektów, ułatwiając tworzenie i zarządzanie tokenami. W tym artykule przyjrzymy się historii, funkcjonalności oraz znaczeniu ERC-20 w ekosystemie kryptowalut.

Historia i tło powstania ERC-20

Ethereum, zaproponowane przez Vitalika Buterina w 2013 roku i uruchomione w 2015 roku, wprowadziło ideę smart kontraktów – samorealizujących się umów, które działają na blockchainie. Dzięki Ethereum, programiści mogli tworzyć zdecentralizowane aplikacje (dApps) i tokeny na jednej platformie.

ERC-20, czyli „Ethereum Request for Comment 20”, został zaproponowany przez Fabiana Vogelstellera i Vitalika Buterina w listopadzie 2015 roku. ERC-20 to standard, który definiuje zestaw reguł, które muszą być przestrzegane przez tokeny emitowane na platformie Ethereum. Dzięki temu standardowi, nowe tokeny mogą łatwo współdziałać z istniejącymi aplikacjami i usługami na blockchainie Ethereum.

Zasady i funkcje ERC-20

Standard ERC-20 określa sześć obowiązkowych funkcji oraz trzy opcjonalne. Są to:

 1. TotalSupply. Zwraca całkowitą liczbę tokenów w obiegu.
 2. BalanceOf. Zwraca saldo konta danego adresu.
 3. Transfer. Przesyła określoną liczbę tokenów do danego adresu.
 4. TransferFrom. Przesyła tokeny z jednego adresu na inny, na podstawie uprzednio zatwierdzonej liczby tokenów.
 5. Approve. Zatwierdza, że określony adres może wydać określoną liczbę tokenów z konta właściciela.
 6. Allowance. Zwraca liczbę tokenów, które dany adres jest uprawniony do wydania z konta właściciela na podstawie funkcji approve.

Te funkcje są fundamentem, na którym zbudowane są bardziej zaawansowane operacje tokenów. Opcjonalne funkcje, takie jak nazwa tokenu, jego symbol i liczba miejsc dziesiętnych, pomagają w lepszej identyfikacji i użyteczności tokenu.

Jak działa ERC-20?

Smart kontrakt zgodny z ERC-20 działa na blockchainie Ethereum i zarządza funkcjonowaniem tokenów. Każdy kontrakt ma przypisane swoje unikalne adresy, a tokeny są przypisywane do tych adresów. Przykładowo, jeżeli użytkownik posiada 100 tokenów, jest to odzwierciedlone w zapisie kontraktu pod jego adresem.

Oto przykładowa implementacja najważniejszych funkcji standardu ERC-20:

pragma solidity ^0.8.0;

interface IERC20 {
  function totalSupply() external view returns (uint256);
  function balanceOf(address account) external view returns (uint256);
  function transfer(address recipient, uint256 amount) external returns (bool);
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint256);
  function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);
  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) external returns (bool);

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
}

contract ERC20 is IERC20 {
  string public constant name = "MyToken";
  string public constant symbol = "MTK";
  uint8 public constant decimals = 18;
  uint256 private _totalSupply;

  mapping(address => uint256) private _balances;
  mapping(address => mapping(address => uint256)) private _allowances;

  constructor(uint256 initialSupply) {
    _totalSupply = initialSupply;
    _balances[msg.sender] = initialSupply;
    emit Transfer(address(0), msg.sender, initialSupply);
  }

  function totalSupply() public view override returns (uint256) {
    return _totalSupply;
  }

  function balanceOf(address account) public view override returns (uint256) {
    return _balances[account];
  }

  function transfer(address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    require(_balances[msg.sender] >= amount, "Insufficient balance");
    _balances[msg.sender] -= amount;
    _balances[recipient] += amount;
    emit Transfer(msg.sender, recipient, amount);
    return true;
  }

  function allowance(address owner, address spender) public view override returns (uint256) {
    return _allowances[owner][spender];
  }

  function approve(address spender, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _allowances[msg.sender][spender] = amount;
    emit Approval(msg.sender, spender, amount);
    return true;
  }

  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    require(_balances[sender] >= amount, "Insufficient balance");
    require(_allowances[sender][msg.sender] >= amount, "Allowance exceeded");
    _balances[sender] -= amount;
    _balances[recipient] += amount;
    _allowances[sender][msg.sender] -= amount;
    emit Transfer(sender, recipient, amount);
    return true;
  }
}

Znaczenie ERC-20 w ekosystemie kryptowalut

Wprowadzenie standardu ERC-20 miało kluczowe znaczenie dla ekosystemu kryptowalut z kilku powodów:

 • Ujednolicenie. Dzięki zdefiniowanym standardom, programiści mogą tworzyć tokeny, które są kompatybilne z różnymi portfelami, giełdami i innymi aplikacjami bez potrzeby dostosowywania każdego tokena z osobna.
 • Łatwość tworzenia tokenów. Tworzenie nowych tokenów na Ethereum stało się stosunkowo proste. Każdy, kto ma podstawową wiedzę o programowaniu smart kontraktów, może stworzyć własny token.
 • Rozwój ICO. Standard ERC-20 przyczynił się do boomu Initial Coin Offerings (ICO), umożliwiając firmom i projektom łatwe zbieranie funduszy poprzez emisję własnych tokenów. W latach 2017-2018 setki projektów zebrały miliardy dolarów dzięki ICO opartym na ERC-20.
 • Interoperacyjność. Tokeny ERC-20 mogą współpracować z innymi aplikacjami na Ethereum, co umożliwia tworzenie złożonych systemów finansowych i technologicznych.

Przykłady wykorzystania tokenów ERC-20

Tokeny ERC-20 znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach i branżach:

 • Finanse i DeFi. Tokeny ERC-20 są podstawą wielu projektów zdecentralizowanych finansów (DeFi), takich jak Uniswap, Aave czy Compound. Umożliwiają one tworzenie zdecentralizowanych giełd, platform pożyczkowych i innych usług finansowych.
 • Gaming i NFT. Tokeny ERC-20 są również wykorzystywane w grach opartych na blockchainie, gdzie mogą reprezentować różne zasoby, takie jak waluta w grze. Choć NFT (non-fungible tokens) mają inny standard (ERC-721), wiele platform używa tokenów ERC-20 jako waluty pomocniczej.
 • Projekty społecznościowe. Wiele projektów społecznościowych i platform mediów społecznościowych wykorzystuje tokeny ERC-20 do nagradzania użytkowników za ich wkład i aktywność.

Problemy i wyzwania związane z ERC-20

Mimo wielu zalet, standard ERC-20 ma również swoje ograniczenia i wyzwania:

 • Skalowalność. Ethereum, na którym działają tokeny ERC-20, zmaga się z problemami skalowalności. Wysokie opłaty transakcyjne i niskie przepustowości mogą być problemem podczas dużego natężenia ruchu.
 • Bezpieczeństwo. Smart kontrakty są podatne na błędy i ataki. Problemy z kodem mogą prowadzić do utraty funduszy, jak to miało miejsce w kilku głośnych przypadkach.
 • Brak standaryzacji dla nowych funkcji. Choć ERC-20 jest standardem, niektóre projekty wprowadzają własne modyfikacje i dodatkowe funkcje, co może prowadzić do problemów z kompatybilnością.

Przyszłość ERC-20 i rozwój standardów tokenów

ERC-20 pozostaje jednym z najważniejszych standardów w ekosystemie Ethereum, ale rozwój technologii blockchain nie stoi w miejscu. Nowe standardy, takie jak ERC-721 (dla NFT) i ERC-1155 (dla multi-tokenów), oferują nowe możliwości i rozwiązania dla różnych zastosowań.

Tokeny ERC-20 zrewolucjonizowały sposób, w jaki myślimy o kryptowalutach i technologii blockchain. Umożliwiły łatwe tworzenie i zarządzanie tokenami, co przyczyniło się do rozwoju wielu innowacyjnych projektów i usług. Mimo pewnych wyzwań, standard ERC-20 pozostaje fundamentem ekosystemu Ethereum i będzie miał kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Przyszłe innowacje i rozwój technologii blockchain będą nadal budować na tym solidnym fundamencie, przynosząc nowe możliwości i rozwiązania dla świata kryptowalut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *